اعضای هیئت مدیره

 

 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

عباس هدایتی

 نائب رئیس هیئت مدیره

جعفر هدایتی

عضو هیئت مدیره

فاطمه هدایتی

مشاور مدیرعامل

رضا هدایتی